Formy pomocy

Jak możemy Państwu służyć

KONSULTACJA PSYCHOLOGICZNA

Konsultacja psychologiczna jest psychologicznym świadczeniem zdrowotnym, które dotyczy badania stanu psychicznego pacjenta metodami psychologii klinicznej. Konsultacja psychologiczna jest oceną stanu psychicznego, rozumianą jako specjalistyczne postępowanie obejmujące: psychologiczną diagnozę problemową (może mieć ona charakter opisowy bądź różnicowy, stanowić diagnozę cząstkową lub całościową) oraz sformułowanie wskazań dotyczących dalszego postępowania z pacjentem. To od jednego do trzech spotkań, podczas których zbieram kompleksowy wywiad psychologiczny, określam wstępnie rodzaj problemu oraz wraz z pacjentem szukam różnych sposobów jego rozwiązania.

PORADA PSYCHOLOGICZNA

Porada psychologiczna jest specjalistycznym świadczeniem zdrowotnym nastawionym  na rozwiązanie zgłaszanego przez pacjenta, jego rodzinę lub opiekuna problemu. Porada obejmuje:

  1. wstępną rozmowę , otwierającą kontakt,
  2. wywiad i obserwacje,
  3. określenie problemu,
  4. zakończenie kontaktu poprzez przekazanie pacjentowi obserwacji i wyjaśnień lub/i skierowanie go do odpowiedniej dla niego formy leczenia.

Porada może obejmować pomoc psychologiczną i/lub dodatkowe kontrolne badania psychologiczne.

Specyficzną formą porady jest wizyta psychologa w domu pacjenta.

PSYCHOLOGICZNA INTERWENCJA W KRYZYSIE

Specjalistyczne świadczenie zdrowotne polegające na udzielaniu  pomocy  w psychologicznym kryzysie wywołanym chorobą lub innymi okolicznościami.
W stanie ostrego kryzysu potrzebna jest natychmiastowa pomoc trwająca aż do ustąpienia objawów. To forma pomocy, która skierowana jest do tych z Państwa, którzy borykają się z problemami nagłymi. Interwencja w kryzysie to forma pomocy, która ma na celu przywrócenie równowagi, poczucia bezpieczeństwa, odzyskanie umiejętności radzenia sobie i obniżenie lęków.

TERAPIA PSYCHOLOGICZNA/UZALEŻNIEŃ

Terapia psychologiczna jest specjalistycznym świadczeniem zdrowotnym udzielanym przez psychologa pacjentowi i/lub jego rodzinie, czy też opiekunowi. Celem terapii psychologicznej jest osiągnięcie przez pacjenta optymalnego poziomu funkcjonowania. Korzystając z terapii pacjent ma możliwość poznania i zrozumienia siebie i swoich zachowań w różnych sytuacjach. W trakcie terapii uzyskiwany będzie wgląd i zrozumienie źródła problemu/trudności. Terapię psychologiczną zwykle winna poprzedzać porada psychologiczna i/lub konsultacja psychologiczna. Terapia psychologiczna jest podstawową, zwyczajowo pierwszą formą pomocy psychologicznej pacjentowi i/lub jego rodzinie/opiekunowi.

Terapia uzależnień to proces mający prowadzić do zaprzestania lub zmniejszenia częstotliwości przyjmowania substancji psychoaktywnych. Terapia uzależnień behawioralnych to proces mający prowadzić do zaprzestania lub zmniejszenia zachowań problemowych.

DIAGNOZA PSYCHOLOGICZNA

Diagnoza w psychologii polega na opisie pozytywnych i negatywnych właściwości psychicznych oraz psychologicznych mechanizmów funkcjonowania jednostki, wyjaśnianiu problemów w funkcjonowaniu tej jednostki oraz prognozie skutków zachowań i zjawisk i możliwości modyfikowania tego co problematyczne w funkcjonowaniu. Ma na celu ustalenie mechanizmów psychologicznych, przyczyn oraz stopnia nieprawidłowości w różnych sytuacjach życiowych. W diagnozie psychologicznej posługuję się obserwacją, wywiadem oraz testami psychologicznymi atestowanymi przez Polskie Towarzystwo Psychologicznego. Wykonuję następujące badania: badania osobowości, badania ilorazu inteligencji, badania neuropsychologiczne.